Naslov projekta: Naložbe v infrastrukturo kot podpora razvoju novih doživetij Obsotelja in
Kozjanskega
Akronim projekta: OK MIKS DOŽIVETIJ
Iz naslova podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost«, sofinancirane iz sklada EKSRP
Trajanje projekta: 1. 1. 2024 – 30. 4. 2025
Vodilni partner:
 LAS Obsotelje in Kozjansko
Partnerji:
 Občina Kozje
 Občina Podčetrtek
 Občina Šmarje pri Jelšah
 Občina Rogaška Slatina
 CPU, d.o.o., so.p., PE Rogaška Slatina
 Društvo za razvoj interpretacije dediščine, turizma in umetnosti Legende

Območje Obsotelja in Kozjanskega zaradi svoje ugodne lege, ohranjene narave in uvedenih pristopov
trajnosti zagotovo velja za eno od najbolj zelenih in trajnostno naravnanih turističnih destinacij.
Število obiskovalcev in turistov v zadnjih letih ponovno narašča, prav tako pa narašča povpraševanje
po raznolikih doživetjih, namenjenih različnim ciljnim skupinam. V projektu želimo z manjšimi vlaganji
v turistično in športno infrastrukturo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev dveh novih turističnih
produktov, zagotoviti komplet dveh novih skupnih promocijskih materialov destinacije Obsotelje in
Kozjansko ter ranljive ciljne skupine na območju (ženske, starejši in mladi) spoznati s trajnostnimi
ukrepi in modeli ter tako spodbuditi podjetniško razmišljanje in nadaljnji razvoj območja.
V projektu želimo vzpostaviti novo infrastrukturo in jo povezati v zanimiva turistična produkta, ki
bosta na območju predstavljala novost in bosta povezala kulturno dediščino, sodobne pristope
digitalizacije, športno-zabavno in športno-rekreativno infrastrukturo. S celovitim pristopom v
izgradnjo ali obnovo infrastrukture in oblikovanjem novih turističnih produktov, bomo spodbudili
skupno promocijo in trženje, ki je zagotovo dodana vrednost destinacije.
Dodatno izobraževanje lokalnega prebivalstva za aktivno vključitev v turistično ponudbo, razmislek o
trajnostnih modelih, pa bo le še dodatna podpora, da bomo resnično dosegli širši družbeni učinek v
destinaciji.
Tematsko področje projekta: Razvoj osnovnih storitev
Cilji projekta:
 Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo
 Vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije
 Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja
 Vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva
Pričakovani rezultati projekta:
 2 nova turistična produkta

 3 razvite in izvedene delavnice
 1 inovativno partnerstvo
Povezave spletnih mest:
 povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za
razvoj podeželja
 povezavo na spletno stran PRP 2014–2020

OK MIKS DOŽIVETIJ